Tags: minivan, seat belt, limousine, รถยนต์ขนาดใหญ่(ที่มีกระจกกั้นระหว่างที่นั่งคนขับกับที่นั่งของผู้โดยสาร), รถยนต์ขนาด 8 ที่นั่ง (ของอเมริกา)
2JHCKg.JPG [720x480px]