Tags: limousine, seat belt, beach wagon, รถยนต์ขนาดใหญ่(ที่มีกระจกกั้นระหว่างที่นั่งคนขับกับที่นั่งของผู้โดยสาร)
wjgKfa.JPG [480x720px]