Tags: mosquito net, crib, cradle, การเล่นของเด็กที่ใช้เชือกหรือด้ายพาดบนนิ้วของทั้งสองมือแล้วเปลี่ยนรูปร่างของเชือกเป็นรูปต่างๆ, เปลเด็ก, แป้นวางโทรศัพท์
Xmdn4R.jpg [2730x1536px]