Tags: grille, beach wagon, limousine, ลูกกรง, ตะแกรงหน้าหม้อรถยนต์, รถยนต์ขนาดใหญ่(ที่มีกระจกกั้นระหว่างที่นั่งคนขับกับที่นั่งของผู้โดยสาร)
Csu88b.JPG [3264x2448px]