Tags: chain saw, sax, television, คนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษ, ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล, แตรทองเหลือง
pStA6C.jpg [1920x1080px]