Tags: vestment, altar, butcher shop, แท่นบูชา, ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์ชาวคริสต์, เสื้อคลุมซึ่งพระใส่ทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์
EcIlPR.JPG [750x501px]