Tags: neck brace, torch, flute, เครื่องพ่นความร้อนเพื่อล้างสีออก, ปี่หรือขลุ่ยที่มีจุกไม้อุดอยู่ปลายข้างหนึ่ง, ขลุ่ย
2U7FOv.JPG [750x501px]