Tags: restaurant, dining table, library, การเก็บต้นฉบับ สิ่งพิมพ์ เทป หรือวัสดุในการค้นคว้าวิจัย, การเก็บรวมโปรแกรมของคอมพิวเตอร์, ห้องสมุด
Q9X0AZ.JPG [750x501px]