Tags: ski, alp, handkerchief, แตรขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเขาสัตว์ (ใช้โดยชาวสวิสแถบเทือกเขาแอลป์), ไม้ที่มีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปีนเขา, จุดเริ่ม
vWk9Yf.JPG [780x521px]