Tags: bicycle-built-for-two, alp, unicycle, แตรขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเขาสัตว์ (ใช้โดยชาวสวิสแถบเทือกเขาแอลป์), ไม้ที่มีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปีนเขา, จุดเริ่ม
AifvWP.JPG [780x521px]