Tags: alp, mountain bike, ski, แตรขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเขาสัตว์ (ใช้โดยชาวสวิสแถบเทือกเขาแอลป์), ไม้ที่มีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปีนเขา, จุดเริ่ม
f4vfGh.JPG [780x521px]